Tự do:
 • Đăng tải các thiết kế concept của mình;
 • Trao đổi thảo luận về các tác vấn đề liên quan;
 • Chia sẻ các thiết kế tuân thủ theo Giấy phép Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 VN;
 • Quản trị một phần VNconcept.net (nếu bạn tham gia “Nhóm phát triển”);
 • Định giá và Bán các thiết kế thuộc sở hữu của bạn;

Điều kiện:

 • Trách nhiệm – Bạn chịu trách nhiệm với các hành động của mình;
 • Văn minh – Không có hành động, ngôn ngữ thiếu văn hóa;
 • Hợp pháp – Không vi phạm luật pháp của Việt Nam và Thế Giới;
 • Không gây hại – không có hành động xâm hại các tổ chức, cá nhân và VNconcept.net;
 • Tuân thủ – Bạn tham gia dựa theo Điều khoản sử dụng này và các điều khoản của Giấy phép Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 VN;

Bản quyền:

 • Nếu phát hiện thấy vấn đề về vi phạm bản quyền tác giả, hãy liên hệ với chúng tôi để có biện pháp xử lý kịp thời!  

                                                                                       

Trân trọng

Liên hệ